Accessibility Tools

Skip to main content

“คนแจวเรือกับหัวใจที่เข้มแข็ง”

โดย

นายธวัชชัย วุฒิมาลัย

ครูปฏิบัติการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น

รั้วสถานศึกษาที่ขึ้นป้ายตั้งไว้ชื่อว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น” แห่งนี้เปรียบเสมือน “ค่าย” ซึ่งในรั้วค่ายแห่งนี้มี “ครู” ซึ่งเป็นผู้ที่คอยฝึกฝนวิชาและหา คำตอบให้กับโจทย์ปัญหาที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และทักษะวิชาการให้กับศิษย์ เพื่อให้

ศิษย์ได้นำความรู้และทักษะที่เล่าเรียนไปนั้น นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต รวมถึงการนำไปใช้แก้ไขปัญหาที่ผ่านเข้ามา  คำว่า “ความต้องการที่หลากหลาย” เป็นโจทย์ที่ทำให้ครูต้องค้นหา คำตอบ แล้วนำ คำตอบนั้นมาตอบโจทย์ แต่ คำตอบที่นำมาตอบโจทย์นั้น มีหลากหลายวิธีเช่นกัน ในมุมของผม ผมตั้งไว้คือ ในตัวผมต้องมีทักษะและกลวิธีในการหา คำตอบที่รวดเร็วเหมาะสมกับโจทย์ ถูกต้องและแม่นยํา ตอบโจทย์ชีวิตของผู้เรียน และผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข
    เส้นทาง บทบาทหน้าที่การเป็นครู ผมต้องมี “หัวใจที่เข้มแข็ง” ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่บกพร่องทางการเห็น ที่ได้ตัดสินใจเข้ามาศึกษาในรั้ว “วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น” แห่งนี้ พร้อมกับโจทย์ชีวิตบนความต้องการที่หลากหลายของแต่ละบุคคล จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีครู ซึ่งเป็นผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้เรียน ครูต้องมีทักษะที่หลากหลายด้าน เพื่อช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้ค้นหา คำตอบและแก้ไขปัญหาให้กับตัวผู้เรียน พร้อมที่จะรับฟังโจทย์ปัญหาความต้องการของนักเรียน และมองเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้เรียน เพื่อความก้าวหน้าของผู้เรียน ครูจึงต้องมีเครื่องมือและนวัตกรรม การวางแผน การใช้เครื่องมือและนวัตกรรม รวมถึงการรวบรวมความรู้ วิเคราะห์ประยุกต์ทักษะในความรู้เดิมและพึงต้องเติมความรู้ใหม่อยู่เสมอ เพื่อนำไปใช้ในการฝึกและกระตุ้นให้ผู้เรียนภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง พร้อมที่จะแสดงศักยภาพความเชื่อมั่นในตนเอง และความโดดเด่นในตนเองออกมาอย่างมั่นใจและมีเป้าหมาย ตอบโจทย์ชีวิตของผู้เรียนและสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข
    กระผมในนามตัวแทนของครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอขอบพระคุณผู้มีจิตกุศล ที่ได้ส่งมอบกำลังใจ ความรักความหวังดี ด้วยการมอบทุนทรัพย์ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้ความช่วยเหลือวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่นแห่งนี้เสมอมา ด้วยความรักและความหวังดีจากทุกท่านจะเป็นกำลังใจให้ครูและทีมงานได้เข้มแข็ง มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาของผู้พิการทางการเห็นให้มีศักยภาพและคุณภาพที่ดีต่อไป
    กาลนี้ กระผมขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ช่วยกันทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ มีจิตเมตตาต่อศิษย์ รักองค์กรด้วยความซื่อสัตย์ ร่วมด้วยช่วยกันเอาใจใส่ตลอดมา ขอขอบพระคุณครับ

  • ฮิต: 37